KENIA - 2007

NP-Massai Mara
NP-Massai Mara
Ein warer König der Tiere

KENIA-2007/Masai-Mara